Deklaracja dostępności - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1440). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej:  2004-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2024-03-21.


Status dostępnośći

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1440) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • oświadczenia majątkowe komendantów miejskich i powiatowych - wzór oświadczenia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji. Formularze oświadczeń są wypełniane osobiście (często odręcznie) przez zobowiązane osoby. Na stronie publikowane są skany wypełnionych oświadczeń. Zamieszczone pliki pdf nie spełniają warunków dostępności cyfrowej,
  • sprawozdania finansowe - zamieszczane są jako pliki pdf dokumentów generowanych w systemie "TREZOR", znajdującym się na platformie Ministerstwa Finansów. Po utworzeniu dokumentu możliwe jest jedynie wydrukowanie, nie ma możliwości edycji i uzyskania pliku dostępnego cyfrowo,
  • "Raport o stanie zapewnienia dostępności  podmiotu publicznego" - zamieszczony jest plik pdf dokumentu sporządzanego w ramach Portalu Sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego,
  • pozostałe pliki pdf - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Mogą zdarzyć się wyjątki, na przykład akty prawa wewnętrznego takie jak: regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z dnia 6 marca 2018 roku oraz regulaminy zmieniające, decyzja nr 231/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 12 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych, a także oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz „Plan działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie”.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy.

Strona posiada mapę serwisu, wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-09-22, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-21.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony podmiotowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w Biuletynie Informacji Publicznej  prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest komisarz Marcin Czuryszkiewicz, adres poczty elektronicznej: bip.kwp@lu.policja.gov.pl, numer telefonu +48 478115600. W przypadku nieobecności osoby wyznaczonej można kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie numer telefonu +48478114425 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Wojewódzkiej Policji, znajduje się na ulicy Gabriela Narutowicza 73 w Lublinie.

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na ogrodzeniu od ulicy Gabriela Narutowicza oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Aby dotrzeć do budynku należy przejść przez furtkę wyposażoną w domofon oraz dziedziniec.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego, po lewej stronie znajduje się przycisk przywoławczy do personelu obsługującego schodołaz.

Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz po prawej stronie Biuro Ochrony Obiektu wyposażone w przenośną pętlę indukcyjną, która ułatwia komunikowanie się z osobami używającymi aparaty słuchowe.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami oraz drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody, w budynku nie ma windy. W budynku znajduje się schodołaz gąsiennicowy przeznaczony do transportu po schodach osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest wyznaczone na parkingu po lewej stronie od wejścia głównego. Dojście z parkingu do budynku ciągiem pieszym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Budynek „F” ulica Gabriela Narutowicza 73, 20 - 019 Lublin

W budynku znajdują się pomieszczenia Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, mieszczący się na terenie ogrodzonego kompleksu nieruchomości przy ulicy Gabriela Narutowicza 73. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu (wejście główne) oraz od strony warsztatów.

W budynku przy wejściach są progi oraz po jednym stopniu schodowym. Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Budynek „G” ulica Gabriela Narutowicza 73, 20 - 019 Lublin

W budynku swoją siedzibę ma Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, mieszczący się na terenie ogrodzonego kompleksu nieruchomości przy ulicy Gabriela Narutowicza 73. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu (wejście główne) oraz od strony ulicy Gabriela Narutowicza (wyjście awaryjne).

Przejście pomiędzy parkingiem, a budynkiem prowadzi poprzez ciągi pieszo - jezdne oraz schody zewnętrzne (brak podjazdu dla wózków). Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Budynek „H” ulica Gabriela Narutowicza 73, 20 - 019 Lublin

W budynku znajdują się pomieszczenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Pracowników Cywilnych.

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, mieszczący się na terenie ogrodzonego kompleksu nieruchomości przy ulicy Gabriela Narutowicza 73. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony budynku głównego oraz od strony parkingu. Wejście poprzez schody (brak podjazdu dla wózków oraz platformy przyschodowej).

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet należy kliknąć w następujący link: e-usługi.

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB POSLUGUJĄCYCH SIĘ JEZYKIEM MIGOWYM


Aplikacje mobilne

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej Policji Lubelskiej

Link do deklaracji dostępności portalu e-usług Policji Lubelskiej

Metryczka

Data publikacji : 27.03.2023
Data modyfikacji : 21.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry