Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Zasób archiwalny

Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół zamknięty Komendy Wojewódzkiej MO powstały w latach 1955-1990 oraz zespół otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dokumenty wytworzone w latach 1944-1954 przez Komendę Wojewódzką MO w Lublinie zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

Dokumentację Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie udostępnia się do celów:

 • służbowych uprawnionym podmiotom,
 • naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt Policji mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Wydział Bezpieczeństwa Informacji

Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

ul. Narutowicza 73, 20- 019   Lublin

 

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:

 1. umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
 2. przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 3. przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
 4. wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:

 1. umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
 2. przekazywanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

Akta udostępnia się na  podstawie pisemnego wniosku podmiotu  zainteresowanego  zawierającego:

 1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
 3. wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
 4. określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

Udostępnianie akt:

 1. zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 2. zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
 3. zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 4. operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno–rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Udostępnienie akt i uwierzytelnionych kserokopii z tych akt nie zawierających informacji niejawnych, stanowiących zasób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie udostępnia się za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Akta udostępnia się w pomieszczeniach archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w obecności pracownika archiwum. Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów.


Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 164);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. 2011 nr 196 poz.1161);
 • zarządzenie nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.09.2017 roku  w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowaniaz materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane(Dz.Urz.MSWiA poz. 59);
 • zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP nr 16, poz. 95).

Metryczka

Data publikacji : 07.12.2018
Data modyfikacji : 31.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. Krzysztof Martirosjan KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry