Ewidencje i rejestry - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

WYDZIAŁ FINANSÓW

 • Dziennik podawczy - korespondencja wpływająca do Wydziału Finansów,      
 • Dziennik korespondencyjny - korespondencja wpływająca adresowana do Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów,
 • Rejestry pism wytworzonych,
 • Wykazy zbiorcze poczty wychodzącej i przychodzącej,
 • Ewidencja ksiąg materiałowych i sprzętu KWP w Lublinie,
 • Księga druków ścisłego zarachowania (czeki, dowody wpłaty, dowody wypłaty, arkusze spisu z natury),
 • Ewidencja wypłat uposażeń, wynagrodzeń i innych należności pieniężnych (karty uposażeń i wynagrodzeń),
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku.

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 •  Rejestr skarg i anonimów,
 •  Rejestr teczek dokumentów jawnych,
 • Ewidencja sprzętu w użytkowaniu,
 • Dziennik korespondencji jawnej,
 • Dziennik telegramów wychodzących
 • Ewidencja druków statystycznych,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr Śledztw i Dochodzeń,
 • Rejestr Czynności Sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • Dzienniki i rejestry dotyczące przepisów prawnych.

 WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

 • Dziennik korespondencji jawnej sekretariatu,
 • Dziennik przepisów resortowych,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego.

 LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

 • Dziennik podawczy,
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Rejestr dowodów rzeczowych,
 • Wojewódzka Registratura Daktyloskopijna, dane z kart daktyloskopijnych sporządzanych w celach rejestracyjnych z terenu całego województwa.

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 • Rejestr śledztw i dochodzeń,
 • Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 • Rejestr czynności wykonanych w trybie art. 308 kpk,
 • Książka wydarzeń,
 • Dziennik korespondencji jawnej,
 • Ewidencja protokołów zniszczenia nośnika informacji niejawnych,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Książka służby konwojowej,
 • Dziennik podawczy dowodów rzeczowych,
 • Rejestr literatury znajdującej się na stanie WDŚ KWP Lublin,
 • Książka urlopów i zwolnień lekarskich,
 • Książka ewidencji sprzętu i materiałów,
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik podawczy,
 • Dziennik przepisów,
 • Rejestry teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Dziennik akt brakowanych kategorii "BC"

 WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO

 • Dziennik korespondencji jawnej sekretariatu,
 • Dziennik przepisów,
 • Dziennik szkolenia,
 • Dzienniki podawcze,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • Książka depozytu broni służbowej,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli,
 • Książka ewidencji sprzętu,
 • Rejestr akt brakowanych kat. „BC”,
 • Rejestr badań profilaktycznych,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Rejestr urlopów i zwolnień lekarskich.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 • Dziennik podawczy,
 • Dziennik przepisów,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • Ewidencja pieczęci i stempli,
 • Książka ewidencji sprzętu i materiałów,
 • Rejestr protokołów brakowania „BC”,
 • Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich,
 • Rejestr wydawanych skierowań na badania profilaktyktyczne,
 • Rejestr badań profilaktycznych,
 • Dziennik szkolenia zawodowego,
 • Dziennik rozkazów o wyróżnienie,
 • Dziennik protokołów posiedzeń kierownictwa KWP w Lublinie,
 • Dziennik narad służbowych,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Książka ewidencji sprzętu wydawanego pracownikom do osobistego użytku,
 • Książka dyspozytora,
 • Książka kontroli broni,
 • Książka nadzoru nad bronią palną,
 • Książka wydania broni z pododdziału,
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
 • Rejest decyzji dotyczących informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

WYDZIAŁ PREWENCJI

 • Dziennik korespondencyjny Sekretariatu/pionu;
 • Dziennik przepisów;
 • Rejestr teczek i dokumentów;
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
 • Rejestr delegacji służbowych;
 • Rejestr notatników służbowych;
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników;
 • Rejestr akt brakowanych kategorii BC;

WYDZIAŁ KONWOJOWY

 • Dziennik korespondencji jawnej,
 • Dziennik przepisów,
 • Dziennik podawczy,
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Książka ewidencji pieczęci,
 • Ksiązka depozytu broni służbowej,
 • Książka wydania broni z pododdziału,
 • Książka służby konwojowej,
 • Książka służby i odpraw ,
 • Książka ewidencji sprzętu,
 • Zeszyt rozmów telefonicznych,
 • Zeszyt nadgodzin,
 • Rejestr wydanych delegacji służbowych.

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 • System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych SEWIK – nadzór merytoryczny [w systemie rejestrowane  są wszystkie zdarzenia drogowe zgłoszone Policji, które pociągnęły za sobą ofiary w ludziach (wypadki drogowe) bądź wyłącznie straty materialne (kolizje drogowe)].
 • System ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - nadzór merytoryczny (w systemie rejestruje się kierowców, którzy kierując pojazdem dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego).

SZTAB POLICJI

 • Rejestr godzin nadliczbowych,
 • Rejestr urlopów,
 • Rejestr badań profilaktycznych,
 • Rejestr poleceń wyjazdów służbowych,
 • Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Ewidencja brakowania akt,
 • Dziennik korespondencji sekretariatu,
 • Rejestr dojazdów do służby
 • Rejestr dokumentów otrzymanych/przekazanych na Pocztę Specjalną,
 • Rejestr pieczęci i stempli,
 • Rejestry przepisów KWP, KGP, MSWiA,
 • Forma elektroniczna ewidencji i rejestrów w postaci: SWD, PRIM, PAP.

 WYDZIAŁ KONTROLI

 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr listów i anonimów,
 • Rejestr przyjęć interesantów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie,
 • Rejestr przyjęć interesantów przez Zespół Skarg i Wniosków,
 • Rejestr kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Lublinie,
 • Książka kontroli przeprowadzony w KWP w Lublinie,
 • Rejestr czynności wyjaśniających przeprowadzonych w KWP w Lublinie,
 • Książka ewidencji sprzętu użytkowanego przez Wydział Kontroli KWP w Lublinie.

 WYDZIAŁ KADR i SZKOLENIA

 • Dziennik podawczy;
 • Dziennik korespondencyjny;
 • Rejestr wpływających przepisów (MSWiA, KGP, KWP);
 • Ewidencja zarządzeń i rozkazów organizacyjnych wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji; 
 • Elektroniczna ewidencja policjantów i pracowników jednostek Policji województwa lubelskiego;
 • Elektroniczna ewidencja wydanych policjantom legitymacji służbowych;
 • Rejestr numerów identyfikacyjnych kadrowych;
 • Ewidencja pieczęci i stempli komórek organizacyjnych KWP w Lublinie; 
 • Ewidencja wykorzystania strzelnicy KWP w Lublinie;
 • Ewidencja zapoznania z regulaminem strzelnicy KWP w Lublinie;
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego;
 • Centralny Rejestr Doboru Kandydatów – (rejestr elektroniczny wykorzystywany na potrzeby procedury doboru do służby w Policji), w którym rejestrowane są osoby składające podania o przyjęcie do służby w Policji oraz kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego, przez które przechodzą kandydaci;
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych.

 WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

 • Dziennik korespondencji jawnej Sekcji Ochrony Osób i Mienia wraz ze skorowidzem.
 • Dziennik korespondencji jawnej Sekcji Pozwoleń na Broń wraz ze skorowidzem.
 • Dziennik korespondencji jawnej Zespołu ds. Cudzoziemców wraz ze skorowidzem.
 • Dziennik korespondencji jawnej Kancelarii (Sekretariatu) wraz ze skorowidzem. 
 • Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych prowadzonych w WPA KWP w Lublinie.
 • Dziennik przepisów.
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
 • Rejestr prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie - lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. 
 • Rejestr Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 • Rejestr udostępnień akt z Archiwum KWP w Lublinie;
 • Rejestr akt przekazanych kat. B do dalszego prowadzenia z zasobu Archiwum KWP w Lublinie;
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. B i BE;
 • Rejestr akt przekazanych z Archiwum KWP w Lublinie;
 • Rejestr ubytków Archiwum KWP w Lublinie;
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat. A i B;
 • Rejestr protokołów i akt przekazanych do IPN i innych archiwów;
 • Rejestr akt przekwalifikowanych na kat. A;
 • Rejestr akr brakowania kat. BC;
 • Rejestr postępowań sprawdzających;
 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Rejestr upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 • Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
 • Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego;
 • Rejestr wydanych postanowień o zawieszeniu oraz podjęciu postępowania sprawdzającego;
 • Rejestr upoważnień z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • Rejestr usterek elektronicznych systemów zabezpieczeń;
 • Rejestr dzienników ewidencji i teczek;
 • Rejestr osób wchodzących do oddziału Kancelarii Tajnej;
 • Dziennik korespondencji jawnej;
 • Dziennik podawczy,
 • Dziennik przepisów;
 • Dziennik ewidencji powielanych dokumentów i materiałów;
 • Dziennik szkoleń;
 • Książka kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • Książka ewidencji przepustek jednorazowych;
 • Książka przebiegu służby;
 • Książka ruchu kart dostępowych;
 • Książka ewidencji sprzętu;
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych;
 • Książka kluczy;
 • Ewidencje czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich;
 • Rejestr oświadczeń o stanie majątkowym;
 • Ewidencja naruszeń ochrony danych osobowych.

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA

 • Ewidencja przyjętych darowizn rzeczowych oraz nieodpłatnie przyjętych składników rzeczowych majątku ruchomego.
 • Ewidencja sprzętu kwaterunkowego w użytkowaniu Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie.
 • Ewidencja sprzętu p. poż. w użytkowaniu Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie.
 • Ewidencja sprzętu uzbrojenia, techniki biurowej, techniki policyjnej, sprzętu warsztatowego, żywnościowego, mundurowego oraz sprzętu łącznościowego i informatycznego w jednostce użytkującej w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Ewidencja sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 • Ewidencja pieczęci Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Rejestr postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pozaustawowym.
 • Rejestr umów.
 • Rejestr protokołów szkody.
 • Rejestr wystawionych faktur VAT.
 • Rejestr ryzyk.
 • Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
 • Ewidencja główna sprzętu uzbrojenia.
 • Ewidencja materiałowa uzbrojenia.
 • Ewidencja sprzętu uzbrojenia wg numerów.
 • Ewidencja sprzętu uzbrojenia w użytkowaniu.
 • Ewidencja wzorców broni palnej.
 • Ewidencja wzorców amunicji.
 • Ewidencja amunicji pochodzącej z przepadku na rzecz Skarbu Państwa przekazanej do badań prowadzonych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Lublinie.
 • Ewidencja sprzętu uzbrojenia według numerów pochodzącego z rozbrojenia terenu.
 • Ewidencja sprzętu uzbrojenia pochodzącego z rozbrojenia terenu.
 • Kartoteka wyposażenia indywidualnego policjanta w sprzęt uzbrojenia – Konto osobiste.
 • Ewidencja ilościowo – wartościowa (części i materiałów do naprawy i konserwacji broni).
 • Rejestr zleceń napraw broni i sprzętu uzbrojenia w Warsztacie Rusznikarskim Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie.
 • Ewidencja ilościowo – wartościowa sprzętu techniki biurowej.
 • Kartoteka Ewidencji ilościowo – wartościowej materiałów kancelaryjno – biurowych.
 • Kartoteka Ewidencji ilościowo – wartościowej druków resortowych i akcydensowych.
 • Ewidencja ilościowo – wartościowa druków ścisłego zarachowania.
 • Kartoteka Ewidencji sprzętu techniki biurowej – napraw i konserwacji w zakresie sprzętu powielającego.
 • Rejestru wykonanych pieczęci.
 • Ewidencja ilościowo – wartościowa sprzętu techniki policyjnej.
 • Kartoteka Ewidencji ilościowo – wartościowej materiałów techniki policyjnej.
 • Kartoteka Ewidencji sprzętu techniki policyjnej – napraw i konserwacji.
 • Ewidencja sprzętu przyjętego do naprawy, kalibracji, legalizacji i wzorcowania.
 • Kartoteka Ewidencja sprzętu techniki biurowej – napraw i konserwacji w zakresie sprzętu innego niż powielający.
 • Ewidencja napraw sprzętu techniki biurowej.
 • Ewidencja ilościowo – wartościowa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.
 • Kartoteka mundurowa wyposażenia indywidualnego policjantów.
 • Kartoteka wyposażenia indywidualnego psów służbowych.
 • Kartoteka wyposażenia indywidualnego pracownika cywilnego.
 • Ewidencja ilościowo – wartościowa sprzętu kwaterunkowego.
 • Kartoteka Ewidencja ilościowo – wartościowej środków do utrzymania czystości obiektów.
 • Kartoteka Ewidencji ilościowo – wartościowej leków, środków opatrunkowych oraz materiałów medycznych
 • Kartoteka Ewidencji ilościowo – wartościowej materiałów kwaterunkowych, gospodarczych, kulturalno – oświatowych i sportowych oraz ppoż.
 • Ewidencja sprzętu p.poż.
 • Ewidencja sprzętu gospodarczego,
 • Ewidencja sprzętu kulturalno – oświatowego i sportowego.
 • Ewidencja sprzętu medycznego.
 • Ewidencja ilościowo – wartościowa sprzętu stołówkowo – kuchennego.
 • Ewidencja ilościowo – wartościowa środków żywności, przedmiotów jednorazowego użytku oraz preparatów weterynaryjnych.
 • Ewidencja psów służbowych.
 • Ewidencja ilościowa druku ścisłego zarachowania Bon żywnościowy.
 • Ewidencja ilościowa materiałów naprawkowych jednorazowego użytku stosowanych w pracowni krawieckiej Wydziału Zaopatrzenia.

 WYDZIAŁ INWESTYCJI i REMONTÓW

 • Ewidencja czasu pracy,
 • Rejestr nieruchomości będących w trwałym zarządzie KWP w Lublinie prowadzony przy wykorzystaniu systemu informatycznego (dane kubaturowo-powierzchniowe nieruchomości, adres i przeznaczenie),
 • Rejestr decyzji o przydziale lokali mieszkalnych,
 • Rejestr decyzji wydanych w I i II instancji w sprawach mieszkaniowych,
 • Rejestr osób ubiegających się o przydział i zamianę lokali mieszkalnych,
 • Rejestr decyzji o przyznaniu pomocy finansowej
 • Rejestr decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,
 • Rejestr decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • Rejestr wydanych zgód i odmów na wykup lokalu mieszkalnego,
 • Ewidencja pomocnicza sprzętu kwaterunkowego,
 • Rejestr faktur za najem lokali mieszkalnych,
 • Rejestr księga środków trwałych grupa I,
 • Rejestr księga środków trwałych grupy II, IV, V
 • Rejestr księga środków trwałych grupa III,
 • Rejestr księga środków trwałych grupy VI i VIII.
 • Ewidencja wystawionych faktur VAT,
 • Rejestry wystawianych OT,LP,PT,
 • Rejestry umów,
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych.

 WYDZIAŁ TRANSPORTU

 • Dziennik korespondencyjny,
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy,
 • Rejestr dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i naklejek kontrolnych, tablic rejestracyjnych,
 • Ewidencja wydanych upoważnień, zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych,
 • Ewidencja wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego,
 • Rejestr wystawionych faktur,
 • Rejestr wystawionych not księgowych,
 • Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów,
 • Ewidencja obrotów sprzętu do mpis,
 • Ewidencja indywidualna sprzętu transportowego,
 • Ewidencja ilościowo wartościowa środków trwałych,
 • Rejestr umów, zamówień dot. dostaw,
 • Rejestr wyjazdów sprzętu transportowego – książka dyspozytora,
 • Rejestr badań technicznych pojazdów,
 • Ewidencja wykonanych obsług technicznych oraz napraw pojazdów w SO,
 • Ewidencja główna pojazdów służbowych.

 WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dzienniki podawcze
 • Książka doręczeń
 • Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr przesyłek Poczty Specjalnej.

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI

 • Dziennik korespondencji,
 • Dziennik podawczy,
 • Książka doręczeń miejscowych,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służby,
 • Ewidencja pieczęci i stempli,
 • Rejestr poczty,
 • Rejestr zwolnień,
 • Dziennik przepisów,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Rejestr teczek i dokumentów,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr notatników służbowych,
 • Książka depozytu broni służbowej,
 • Książka wydania broni z pododdziału,
 • Książka ewidencji sprzętu.

SEKCJA PSYCHOLOGÓW  

 • Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i  książek ewidencyjnych,
 • Dziennik korespondencji jawnej sekretariatu,
 • Dziennik przepisów,
 • Dziennik podawczy,
 • Rejestr akt brakowanych kategorii „BC”
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • Zeszyt delegacji służbowych,
 • Zeszyt nadgodzin,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej,
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku,
 • Książka ewidencji zezwoleń na pozostanie na terenie KWP w Lublinie po godzinach pracy przez pracowników cywilnych,
 • Książka ewidencji wydanej wody pracownikom,
 • Dziennik szkolenia,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Książka ewidencji kluczy zapasowych,
 • Książka ewidencji pieczęci,
 • Książka wydania broni,
 • Rejestr skierowań na badania,
 • Rejestr kandydatów do służby w Policji badanych testem MultiSelect – R,
 • Rejestr kandydatów badanych testem MultiSelect w doborze wewnętrznym,
 • Rejestr pierwszej pomocy emocjonalnej,
 • Rejestr policjantów lub pracowników, którym udzielono porady psychologicznej, wobec których podjęto interwencję kryzysową lub prowadzono psychoterapię,
 • Rejestr wykonanych zadań z zakresu Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Rejestry udzielonej przez psychologa policyjnego pomocy w czynnościach operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych lub administracyjno – porządkowych,
 • Rejestr psychoedukacji i lokalnego doskonalenia zawodowego,
 • Rejestr doradztwa,
 • Rejestr wydanych informacji,

 SEKCJA DOBORU

 • Dziennik korespondencyjny,
 • System CRDK ( Centralny Rejestr Doboru Kandydatów),
 • Dziennik przepisów,
 • Rejestr wydanych skierowań do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej.

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

       W Sekcji Zamówień Publicznych prowadzone są w szczególności następujące ewidencje i rejestry zamieszczane również na stronie internetowej www.lubelska.policja.gov.pl

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych: jest to zestawienie wszystkich planowanych w bieżącym roku postępowań wraz z podaniem nr referencyjnego, przedmiotu zamówienia, kodu CPV, rodzaju, orientacyjnej wartości, przewidywanego trybu lub innej procedury, przewidywanego terminu wszczęcia postępowania oraz możliwości uwzględnienia aspektów społecznych.
 • Księga Zamówień Publicznych: zawiera szczegółowe dane dotyczące każdego zrealizowanego postępowania, w szczególności: numer referencyjny, tytuł postępowania, rodzaj i tryb zamówienia, wartość szacunkową, wartość najkorzystniejszej oferty, nr i datę zawarcia umowy.

 ZESPÓŁ PRAWNY 

 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

 • Dziennik korespondencji jawnej;
 • Dziennik przepisów;
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników;
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do codziennego użytku;
 • Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej;
 • Rejestr akt brakowania kategorii „BC”;
 • Rejestr delegacji służbowych.

ZESPÓŁ OCHRONY PRACY

 • Dziennik korespondencji jawnej,
 • Dziennik podawczy,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Rejestr umów cywilnoprawnych,
 • Dziennik przepisów,
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej,
 • Dziennik podawczy – rejestr faktur,
 • Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników,
 • Rejestr wypadków przy pracy pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
 • Rejestr wypadków policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
 • Rejestr skierowań na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne,
 • Wykaz osób, które otrzymały refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym,
 • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy oraz karty badań i pomiarów czynników szkodliwych.

Udostępnianie danych zawartych w ewidencjach i rejestrach odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( DZ.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2007
Data modyfikacji : 12.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry