Informacje ogólne - Petycje - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

Od dnia 6 września 2015 roku sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

Przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji. W przypadku braku właściwości Komendanta Wojewódzkiego Policji, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ulica Gabriela Narutowicza 73, 20 - 019 Lublin,
 • doręczyć osobiście - w Biurze Przepustek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, w godzinach od 7.30 do 15.30,
 • faksem na numer: 47 811 1522
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres wydzialkontroli@lu.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, 20-019 Lublin,
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl.
 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji - na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres załatwienia sprawy w związku ze złożoną przez Panią/Pana petycją, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2016
Data modyfikacji : 21.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Agnieszka Denysiuk
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej KWP Lublin
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry