Informacje ogólne - Dostęp do informacji publicznej - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacje ogólne

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w Biuletynie Informacji Publicznej, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

ulica Gabriela Narutowicza 73

20 - 019 Lublin

adres e-mail: bip.kwp@lu.policja.gov.pl

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z przykładowego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Aby wyświetlić formularz należy kliknąć w link:  wzór wniosku wersja edytowalna (14, 9 KB, Word)

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie nie będzie możliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 2176 z pózn. zm.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 73, telefon 47 811 5900.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie – e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o dostępie do informacji publicznej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem konieczności przekazania takich danych w przypadku, gdy niezbędne jest zastosowanie trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (na przykład: wydanie decyzji administracyjnej).

 

Metryczka

Data wytworzenia : 12.06.2019
Data publikacji : 12.06.2019
Data modyfikacji : 11.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódziej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry